Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden platform | Modefabriek B.V.


Versie: 1.0

Datum: 27 juli 2020

 

Deze gebruiksvoorwaarden van het platform (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van het online platform van Modefabriek (hierna: "het Platform") dat door Modefabriek BV (hierna: "Modefabriek") beschikbaar wordt gesteld. ), evenals aanverwante diensten en de website van Modefabriek. Modefabriek is gevestigd aan Zamenhofstraat 108 office 102 (1022 AG) te Amsterdam, Nederland en is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 34149809.

 

Het platform is gemaakt voor geverifieerde professionals in de mode-industrie (hierna: 'B2Bgebruikers') en mensen met interesse in mode (hierna: 'Consumentengebruikers'). Bepaalde delen van het Platform zijn alleen toegankelijk voor B2B-gebruikers.

 

Door een account op het platform aan te maken, gaat u ermee akkoord volledig gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u het platform gebruikt. Gebruik ons platform niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

            


1. DEFINITIES

Termen met een hoofdletter die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die in dit artikel wordt uiteengezet, zowel in het enkelvoud als in het meervoud.

1.1.  Account: het persoonlijke account van de gebruiker waarmee toegang tot (delen van) het Platform kan worden verkregen.

1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Modefabriek en de Gebruiker is op basis waarvan Modefabriek de Gebruiker toegang zal verlenen tot (delen van) het Platform en waarvan deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief eventuele bijlagen) een onlosmakelijk onderdeel vormen.

1.3. B2B-marktplaats: de marktplaatsfunctionaliteit van het platform, die alleen toegankelijk is voor B2B-gebruikers en kan worden gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals merkpromotie, professioneel netwerken, verbinden, bestellen en verkopen.

1.4. Content: alle websites, software, (web) applicaties, huisstijlen, logo's, folders, brochures, folders, belettering, advertenties, marketing- en / of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, rapporten en (andere) creaties van de geest, evenals voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

1.5. Intellectueel eigendom: rechten (van intellectueel eigendom), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, databaserechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, handelsmerkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, evenals rechten op knowhow.

1.6. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Modefabriek een Overeenkomst is aangegaan, waaronder B2B-gebruikers en Consumenten-gebruikers.

1.7. Website: de website van Modefabriek waarmee Gebruikers toegang hebben tot het Platform, toegankelijk via het domein www.modefabriek.nl en elk daarbij behorend subdomein.2. OVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden fungeren als een overeenkomst tussen Modefabriek en Gebruiker. De bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden maken onderscheid tussen Gebruiker, Consumentengebruiker en B2B-gebruiker. Sommige bepalingen zijn relevant voor alle Gebruikers van het Platform en zijn daarom gericht op Gebruikers. Andere bepalingen zijn alleen relevant voor bepaalde soorten Gebruikers en zijn daarom gericht op Consumenten of B2B-gebruikers.

2.2. Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden als geheel. Modefabriek zal in dat geval één of meer nieuwe bepalingen vaststellen die de bedoeling van de oorspronkelijke Gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk ten uitvoer brengen.


3. REGISTRATIE EN ACCOUNT

3.1. De meeste functionaliteiten en delen van het Platform zijn alleen toegankelijk na registratie. Bepaalde functionaliteiten en delen van het Platform zijn alleen toegankelijk voor B2Bgebruikers.

3.2. Om het Platform te kunnen gebruiken, moet u zich online registreren voor een abonnement en een account aanmaken. Consumentengebruikers kunnen zich gratis abonneren. B2Bgebruikers betalen abonnementskosten.

3.3. Na registratie wordt het Account doorgaans binnen twee werkdagen actief, maar het is mogelijk dat Modefabriek eerst een handmatige controle uitvoert om de authenticiteit van de registratie te verifiëren. Indien de Gebruiker zich heeft aangemeld voor een B2B Gebruikersaccount, voert Modefabriek altijd een handmatige controle uit om te verifiëren of de Gebruiker een gekwalificeerde modeprofessional is. Modefabriek kan de registratie van B2Bgebruikersaccounts van gebruikers weigeren als Modefabriek van mening is of verwacht dat de gebruiker niet in aanmerking komt voor het B2B-account. 

3.4. Gebruiker staat voor en garandeert de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem aan Modefabriek verstrekte informatie.

3.5. Accounts zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met anderen. De gebruiker moet de toegang tot zijn account beveiligen door de gebruikersnaam en een sterk wachtwoord te gebruiken. In het bijzonder moet de Gebruiker het wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Modefabriek mag ervan uitgaan dat alle acties die vanuit het account worden ondernomen na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker geautoriseerd en gecontroleerd worden door de Gebruiker. Gebruiker is daarom als enige aansprakelijk voor deze handelingen.

3.6. Modefabriek bemiddelt niet bij het leggen van contacten tussen gebruikers, maar biedt gebruikers alleen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Modefabriek houdt echter toezicht op het correcte en legale gebruik van het Platform en de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

 


4. LICENTIE EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM 

4.1. Modefabriek verleent hierbij aan Gebruiker een beperkte licentie voor het gebruik van de functionaliteiten die aan Gebruiker via het Platform ter beschikking worden gesteld. Deze licentie is exclusief en niet overdraagbaar. Er worden geen rechten verleend anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2. Voor de Gebruiker is het niet toegestaan het Platform te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Verder is het niet toegestaan het Platform (inclusief onderdelen daarvan) te hinderen, beschadigen of anderszins te verstoren.

4.3. Daarnaast is het op of via het Platform verboden om:

a. materiaal te publiceren of op te slaan dat pornografisch of erotisch is;

b. materialen te publiceren of op te slaan die inbreuk maken op het auteursrecht of hyperlinks naar dergelijke informatie;

c. anderen te helpen bij het schenden van rechten van derden, bijvoorbeeld door te linken naar hacktools of tutorials voor het plegen van computercriminaliteit die duidelijk zijn geschreven om criminele handelingen uit te voeren (en niet om zich ertegen te verdedigen);

d. de privacy van een derde partij te schenden, bijvoorbeeld door hun persoonsgegevens zonder toestemming of duidelijke noodzaak te verspreiden, of door herhaaldelijke intimidatie van derden met ongevraagde communicatie;

e. onredelijk of onevenredig gebruik te maken van de infrastructuur van de computersystemen van Modefabriek of van derden;

f.   ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk, spam, bulk e-mail, scam en / of phishing te vormen;

g. handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen te gebruiken om enige inhoud van het Platform te "crawlen", te "spideren" of te "scrapen";

h. zich voor te doen als iemand anders, bijvoorbeeld door in te loggen op het account van iemand anders;

i. onfatsoenlijke taal te gebruiken binnen de aangeboden chatfunctionaliteit of andere contactformulieren; vloeken, stalken, bedreigen, dezelfde tekst herhalen is niet toegestaan;

j. het bieden van elke vorm van prostitutie of de vraag voor welke dienst dan ook met een andere vorm van vergoeding in geld of aard.

4.4. Bovendien moet de gebruiker:

a.  het persoonlijke profiel alleen invullen met waarheidsgetrouwe informatie;

b.  alle instructies volgen van Modefabriek zonder vertraging; 

4.5.  Als Modefabriek ontdekt dat Gebruiker een van de bovenstaande gebruiksregels overtreedt, of een klacht ontvangt die daarop betrekking heeft, dan kan Modefabriek tussenbeide komen om de overtreding te beëindigen. Dit kan het (tijdelijk) blokkeren van het gebruikersaccount omvatten. Als de schending voortduurt, of als na reactivering van het account een andere schending wordt ontdekt, kan Modefabriek besluiten het gebruikersaccount permanent te verwijderen en de overeenkomst te beëindigen. Modefabriek is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker mocht lijden als gevolg van deze handelingen.

4.6. Indien naar het oordeel van Modefabriek het continu functioneren van de computersystemen of het netwerk van Modefabriek of derden daadwerkelijk (of dreigt te) worden beschadigd of in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld door buitensporige overdracht van gegevens, lekken van persoonsgegevens of virusactiviteit, kan Modefabriek alle maatregelen nemen die het redelijkerwijs nodig acht om dergelijke schade of gevaar te beëindigen of af te wenden. Modefabriek heeft met name het recht om de bijdragen van gebruikers en geüploade materialen naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen zonder aansprakelijk te worden voor enige schade.

4.7.  Modefabriek heeft te allen tijde het recht om een strafrechtelijke klacht in te dienen voor overtredingen begaan op of via het Platform. Modefabriek heeft ook het recht om de naam, het adres, het IP-adres en andere identificatiegegevens van de gebruiker te verstrekken aan een derde partij die klaagt dat de gebruiker zijn rechten schendt, op voorwaarde dat de juistheid van de klacht voldoende aannemelijk is, er geen andere manier is om dit persoonlijk te verkrijgen en de derde partij een duidelijk belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens.

4.8. Modefabriek kan alle schade verhalen die Gebruiker maakt als gevolg van schending van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker. Gebruiker stemt ermee in om Modefabriek te vrijwaren van alle claims van derden die voortvloeien uit de schending van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker.

 


5. AANVULLENDE FUNCTIES VOOR B2B-GEBRUIKERS

5.1. B2B-gebruikers hebben toegang tot speciale B2B-functies van het platform, naast de functies die consumentengebruikers hebben, zoals de B2B-marktplaats. Deze functies zijn afhankelijk van het type abonnement dat is gekozen door B2B-gebruiker. De variatie van abonnementen en hun prijzen worden gespecificeerd op de Website.

5.2. Sommige B2B-abonnementen kunnen worden gebruikt om een bepaald aantal materialen weer te geven op het platform zoals vacatures en banners. Aanvullende voorwaarden voor het weergeven van dergelijke materialen kunnen op de website worden gevonden.

5.3. B2B-gebruiker begrijpt dat andere gebruikers de materialen kunnen zien die op het platform zijn geüpload. Modefabriek is niet verantwoordelijk als andere gebruikers materialen kopiëren of delen die zijn geüpload door B2B-gebruiker.

 


6. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

6.1. Gebruiker accepteert dat het Platform alleen de functionaliteit en andere kenmerken bevat die aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld op het moment van levering inclusief alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Modefabriek garandeert niet dat het Platform te allen tijde vrij zal zijn van storingen of defecten. Modefabriek zal redelijke inspanningen leveren om de ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen, netwerken en het Platform te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties.

6.2. Modefabriek heeft het recht om (de functionaliteit van ) het Platform te allen tijde te wijzigen. Feedback en suggesties zijn welkom, maar Modefabriek maakt de uiteindelijke beslissing over welke wijzigingen zij al dan niet doorvoert.

6.3. Modefabriek onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit de beschikbaarheid van het Platform negatief kan beïnvloeden. Onderhoud wordt waar mogelijk vooraf aangekondigd. Modefabriek is echter in geen geval aansprakelijk voor het vergoeden van schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Platform.

6.4. Aangezien het Platform online wordt aangeboden, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van zijn eigen geschikte internettoegang en geschikte antivirusbescherming.

6.5. Modefabriek heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 


7. BETALING VAN KOSTEN EN ABONNEMENTEN VOOR B2B-GEBRUIKERS

7.1. De licentie van B2B-gebruikers om het Platform te gebruiken, is onderhevig aan betaling van de toepasselijke abonnementskosten, zoals gespecificeerd op de Website. De vergoeding kan afhangen van de duur en het type abonnement dat B2B-gebruiker heeft gekozen. Alle vergoedingen en prijzen zijn in euro's en excl. BTW. 

7.2. De betaling voor elke periode van zes maanden van de overeenkomst moeten vooraf worden betaald. Betalingen van de vergoedingen kunnen worden gedaan via de betalingsmethoden en instructies die op de website worden aangeboden.

7.3. Het is mogelijk dat Modefabriek B2B Gebruiker een specifieke betalingstermijn heeft toegekend. Indien B2B User in dit geval niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, zal Modefabriek B2B User hierover informeren, waardoor B2B User een nieuwe termijn van veertien (14) dagen krijgt om alsnog aan deze betalingsverplichting (en) te voldoen. Bij niet betaling binnen deze termijn van 14 dagen is B2B Gebruiker over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Modefabriek gerechtigd de door Modefabriek gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke incassovoorwaarden.

7.4. Modefabriek behoudt zich het recht voor om haar vergoedingen voor het abonnement eenmaal per kalenderjaar, in januari, te wijzigen met een maximale verhoging van 25%, waarvan B2B-gebruiker ten minste veertien dagen (14) van tevoren hiervan op de hoogte zal worden gesteld. Indien Modefabriek haar tarieven vaker of met meer dan 25% verhoogt en B2B-gebruiker niet akkoord gaat met de verhoging, kan B2B-gebruiker de overeenkomst beëindigen voordat de verhoging van kracht gaat.

 


8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. Het Platform, de look-and-feel, de bijbehorende software en alle door Modefabriek gepubliceerde materialen zijn het Intellectuele Eigendom van Modefabriek en / of haar licentiegevers. Geen van deze items mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modefabriek, behalve en voor zover toegestaan door dwingend recht of wanneer uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.2. Het platform bevat en toont materiaal dat is geüpload door andere gebruikers. Geen van deze materialen mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal.

8.3. Modefabriek en / of haar licentiegevers hebben het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Platform tegen onrechtmatig gebruik en / of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan is overeengekomen en / of bedoeld. De gebruiker zal deze technische maatregelen niet verwijderen of laten verwijderen of omzeilen of laten omzeilen.

8.4. Gegevens en materialen die door de gebruiker zijn opgeslagen of verwerkt tijdens het gebruik van het Platform zijn en blijven eigendom van de gebruiker. Modefabriek ontvangt een onbeperkte licentie voor het gebruik van de gegevens en Materialen voor het leveren van het Platform en eventuele aanvullende en toekomstige diensten en voor het gebruik van deze gegevens voor statistische doeleinden. Modefabriek heeft het recht deze statistische gegevens (anonieme gegevens) met derden te delen.

8.5. De gebruiker verklaart en garandeert dat alle gegevens en materialen die door de gebruiker zijn opgeslagen, geüpload of verwerkt tijdens het gebruik van het platform geen inbreuk maken op rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van derden en niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn. De Gebruiker zal Modefabriek verdedigen en vrijwaren tegen alle claims, acties, procedures, verliezen, schade en kosten (inclusief en niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband staan met de voorgaande verklaringen en garanties.

8.6. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft Modefabriek het recht de gegevens genoemd in bovenstaande alinea en Materialen te vernietigen.

8.7. Als de gebruiker Modefabriek-informatie verzendt, b.v. terugkoppeling over een fout of een suggestie voor verbetering geeft Gebruiker Modefabriek tevens een onbeperkt en eeuwigdurend recht om deze informatie te gebruiken voor (verbetering van) het Platform en de dienst.

 


9. PRIVACY

9.1. Door gebruik te maken van het Platform verkrijgt Modefabriek bepaalde door Gebruiker verstrekte gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Modefabriek respecteert privacy en persoonsgegevens.

9.2. Modefabriek houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

9.3. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in de privacy- en cookieverklaring op de website.


10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. De aansprakelijkheidsbeperkingen waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, zijn niet van toepassing op Overeenkomsten met Consumentengebruikers of in geval van opzettelijk wangedrag of opzettelijke roekeloosheid van Modefabriek, of op enige andere aansprakelijkheid die anderszins wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

10.2. Niettegenstaande de eerste alinea van dit artikel is de totale aansprakelijkheid van Modefabriek beperkt tot het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor gebruik van het Platform in de zes (6) maanden voordat het schadelijke incident heeft plaatsgevonden. De totale aansprakelijkheid van Modefabriek voor directe schade, om welke reden dan ook, zal echter in geen geval meer bedragen dan € 1.200, - per zes maanden.

10.3. Modefabriek is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, verlies van (bedrijfs) gegevens of enig ander geldelijk verlies in verband met enige claim, schade of andere procedure die voortvloeit uit de Overeenkomst.

10.4. Tenzij uitvoering door Modefabriek blijvend onmogelijk is, is Modefabriek alleen aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst indien Gebruiker hiertoe zonder onnodige vertraging naar behoren een schriftelijke ingebrekestelling heeft gegeven, waardoor Modefabriek een redelijke termijn heeft gegeven om de inbreuk te herstellen, en Modefabriek komt haar verplichtingen ook na deze termijn niet na. De ingebrekestelling moet de inbreuk zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk beschrijven om Modefabriek de gelegenheid te geven adequaat te reageren.

10.5. Ieder recht op schadevergoeding is steeds afhankelijk van het zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan door Gebruiker schriftelijk aan Modefabriek melden. Iedere vordering tegen Modefabriek door B2B-gebruikers tot schadevergoeding verjaart twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6. Modefabriek is niet aansprakelijk jegens de gebruiker onder deze gebruiksvoorwaarden als het wordt verhinderd of vertraagd bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, bij het uitoefenen van zijn activiteiten door handelingen, gebeurtenissen, weglatingen of ongevallen buiten zijn redelijke controle (kracht overmacht), inclusief maar niet beperkt tot cybercriminaliteit, (gedistribueerde) denial of service-aanvallen, uitval van een nutsvoorziening of transport- of telecommunicatienetwerk, oorlog, oproer, brand, overstroming, storm of onvoorziene tekortkomingen van leveranciers.

10.7. Modefabriek is gerechtigd om in geval van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat dit tot enige verplichting tot betaling van enige vergoeding voor de Gebruiker lijdt. 

10.8. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit tot gevolg heeft dat Modefabriek tot enige schadevergoeding ter compensatie moet voldoen.

 


11. VERTROUWELIJKHEID

11.1. Met betrekking tot de informatie die door en tussen de partijen tijdens het gebruik van het Platform wordt onthuld, aanvaarden de partijen de verplichting tot strikte geheimhouding wanneer de informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs mag vermoeden dat de informatie bedoeld was vertrouwelijk is en / of niet openbaar mag worden gemaakt (zoals materialen die door andere gebruikers op de B2Bmarkt zijn geüpload).

11.2. Modefabriek zal tijdens het gebruik van het Platform geen door Gebruiker opgeslagen en / of gedistribueerde niet-openbare gegevens onderzoeken, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening van het Platform of indien Modefabriek hiertoe verplicht is uit hoofde van een wettelijke plicht of vereist door gerechtelijk bevel.

 


12. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

12.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de registratie heeft afgerond en de registratie door Modefabriek is goedgekeurd.

12.2. De Overeenkomst met Consumentengebruiker loopt voor onbepaalde tijd. De Consumentengebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen.

12.3. De overeenkomst met B2B-gebruikers loopt voor de initiële looptijd, die afhangt van de keuze van het abonnement en kan zes maanden zijn, zoals vermeld in de abonnementsgegevens op de website. Na deze eerste termijn wordt het abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode. De B2B-gebruiker kan de overeenkomst beëindigen of het abonnement aan het einde van elke termijn opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, waarna het account wordt verwijderd.

12.4. Als de B2B-gebruiker de overeenkomst is aangegaan met een gratis proefabonnement, eindigt het abonnement automatisch. Modefabriek heeft het recht om na het einde van de Overeenkomst contact op te nemen met de B2B-gebruiker met een commercieel aanbod.

12.5. Opzegging conform de voorgaande paragraven dient uitdrukkelijk te geschieden, bijvoorbeeld door schriftelijke opzegging aan de klantenservice van Modefabriek of door gebruik te maken van de opzegmogelijkheid in het Account.

12.6. Na beëindiging van de overeenkomst wordt het gebruikersaccount definitief verwijderd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om (persoonlijke) gegevens en informatie die in zijn account is opgeslagen te exporteren of op te slaan.

12.7. Modefabriek is te allen tijde gerechtigd de toegang van Gebruiker tot het Platform (tijdelijk) te blokkeren en / of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen indien Gebruiker in strijd met de Overeenkomst handelt.


13. WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

13.1. Modefabriek kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen.

13.2. Modefabriek zal via het Platform wijzigingen of aanvullingen ten minste (30) dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen.

13.3. Als de Consument/Gebruiker een wijziging of toevoeging niet wil accepteren, kan de Consument/Gebruiker het verdere gebruik van het Platform stopzetten en de Overeenkomst beëindigen. Gebruik van het Platform na de ingangsdatum betekent acceptatie van de gewijzigde of toegevoegde voorwaarden.

13.4. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden op basis van wet- of regelgeving en wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde plaatsvinden en hoeven niet van tevoren te worden aangekondigd. Dergelijke wijzigingen geven de gebruiker evenmin het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 


14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. De rechten die de Consument/Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden heeft, zijn een aanvulling op en hebben geen invloed op de wettelijke rechten en rechtsmiddelen die de Consument/Gebruiker heeft onder de toepasselijke wetgeving inzake

consumentenbescherming. In geval van strijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, prevaleren de wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.

14.2. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, zijn alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en gebruik van het Platform onderworpen aan het Nederlands recht en zullen zij worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter waar Modefabriek zich heeft geregistreerd.

14.3. Deze Gebruiksvoorwaarden verwijst ook schriftelijk naar e-mailcommunicatie, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende is vastgesteld.

14.4. Modefabriek heeft het recht om haar rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij die het Platform of de relevante bedrijfsactiviteiten daarvan overneemt, in welk geval de Consument/gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk kan ontbinden  of beëindigen. De B2B-Gebruiker is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen, toe te wijzen en / of in sublicentie te geven aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modefabriek, of om de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen indien Modefabriek haar rechten en verplichtingen overdraagt aan een derde partij.


15. CONTACT GEGEVENS

15.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen kan de Gebruiker contact opnemen met Modefabriek door een e-mail te sturen naar askmeanything@modefabriek.nl. Modefabriek zal berichten zo spoedig mogelijk afhandelen en binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst een inhoudelijk antwoord sturen. Indien Modefabriek niet in staat is om binnen genoemde termijn een inhoudelijk antwoord te sturen, zal Modefabriek de Gebruiker binnen genoemde termijn informeren met een indicatie wanneer een antwoord verwacht mag worden.

15.2. Indien Consument/Gebruiker ontevreden is over de wijze waarop Modefabriek een klacht heeft afgehandeld, kan Consument/Gebruiker deze klacht ook voorleggen aan een aangewezen arbitragecommissie. Dit kan via het hiervoor opgezette Europese ODR-platform, te bereiken via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Bijlage 1. Verwerking van persoonsgegevens

Bijlage 1 bij de Gebruiksvoorwaarden van Modefabriek is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Modefabriek voor of namens B2B-Gebruiker en biedt waarborging en garanties aan B2B-Gebruiker zoals vereist onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"). In de rest van dit document wordt Modefabriek "Verwerker" en B2B-gebruiker "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd, aangezien deze voorwaarden overeenkomen met hun respectievelijke rollen onder de AVG.Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker gaat hierbij akkoord onder de voorwaarden van deze Bijlage 1 om persoonsgegevens te verwerken namens de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de overeenkomst, met name om bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke te vergemakkelijken, gegevens op te slaan in de 'cloud' ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online services, het beheren van financiële administratie en boekhouding van Verwerkingsverantwoordelijke die de online Customer Relationship Management-service van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke aanbiedt en onderhoudt, Public Relations en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke verzorgt, de verzending van nieuwsbrieven voor Verwerkingsverantwoordelijke en alle daarmee compatibele doeleinden of zoals gezamenlijk bepaald.

1.2. De persoonsgegevens die door de Verwerker moeten worden verwerkt voor de doeleinden zoals uiteengezet in de vorige clausule en de betrokken categorieën van betrokkenen zijn uiteengezet in Bijlage 2. De Verwerker mag de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken, tenzij met toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Verwerker op de hoogte van verwerkingsdoeleinden voor zover niet reeds vermeld in bijlage 1. 1.3. Alle namens Verwerker verwerkte persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betrokkenen.

 


Artikel 2. Verwerkersverplichtingen

2.1. Met betrekking tot de verwerkingen waarnaar in de vorige clausule wordt verwezen, zal Verwerker alle toepasselijke wetgeving naleven, inclusief ten minste alle wetgeving op het gebied van gegevensverwerking zoals de AVG.

2.2. Op eerste verzoek zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke informeren over alle maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan zijn verplichtingen onder deze Bijlage 1.

2.3. Alle verplichtingen voor Verwerker volgens Bijlage 1 zijn van toepassing op alle personen die onder toezicht van Verwerker persoonsgegevens verwerken, inclusief maar niet beperkt tot werknemers in de ruimste zin van het woord.

2.4.Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder vertraging op de hoogte indien een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke naar zijn mening in strijd zou zijn met de in het eerste lid van dit artikel bedoelde wetgeving.

2.5.De Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke redelijke assistentie verlenen in het kader van door de Verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren gegevens beschermingseffectbeoordelingen. 2.6. Verwerker houdt, in overeenstemming met artikel 30 van de AVG, een register bij van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die hij namens de Verwerkingsverantwoordelijke onder Bijlage 1 uitvoert. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke toegang tot dit register verlenen.

 


Artikel 3. Overdracht van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in elk land binnen de Europese Unie.

3.2. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat dat land zorgt voor een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens en voldoet aan andere verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens deze Bijlage 1 en de AVG, inclusief de beschikbaarheid van passende waarborging afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen.

3.3.Verwerker rapporteert aan Verwerkingsverantwoordelijke van de betrokken landen. De verwerker zorgt ervoor dat het land of de landen buiten de Europese Unie, gezien de omstandigheden die van toepassing zijn op het doorgeven van persoonsgegevens of welke categorie van doorgiften dan ook, een passend beschermingsniveau hebben.

3.4. Verwerker houdt met name rekening met de duur van de verwerking, het land van herkomst en het land van bestemming, de algemene en sectorale rechtsregels in het land van bestemming en de professionele regels en veiligheidsmaatregelen die daarbij worden nageleefd land.


Artikel 4. Toewijzing van verantwoordelijkheden

4.1. De geautoriseerde verwerkingen worden uitgevoerd door medewerkers van Verwerker in een geautomatiseerde omgeving.

4.2. Verwerker is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze Bijlage 1 in overeenstemming met de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder uitdrukkelijk toezicht van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor enige andere verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot enige verzameling van persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerking voor doeleinden die niet aan Verwerker zijn gemeld, verwerking door derden en / of voor andere doeleinden, aanvaardt de Verwerker geen enkele verantwoordelijkheid.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke verklaart en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de instructies voor het verwerken van de persoonlijke gegevens zoals bedoeld in deze Bijlage 1 wettig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij.

 


Artikel 5. Betrokkenheid van subverwerkers

5.1. Verwerker betrekt uitsluitend derden bij de verwerking die zijn vermeld in Bijlage 2 of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, welke toestemming voorwaardelijk kan worden gemaakt.

5.2. Verwerker draagt er in ieder geval zorg voor dat derden gehouden zijn aan ten minste dezelfde verplichtingen als overeengekomen tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

5.3. Verwerker draagt er zorg voor dat deze derden de verplichtingen uit deze Bijlage 1 nakomen en is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overtredingen door deze derden als ware zij de overtreding zelf begaan.

 


Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal redelijke inspanningen leveren om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een niveau van beveiliging te garanderen dat past bij het risico voor de betrokken verwerkingen, tegen verlies of onrechtmatige verwerking (met name door accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens).

6.2. Verwerker garandeert niet dat de beveiliging onder alle omstandigheden effectief is. Indien een in Bijlage 1 uitdrukkelijk overeengekomen beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal de verwerker zich naar beste vermogen inspannen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico, rekening houdend met het niveau van de techniek, de kosten van uitvoering en de aard, omvang, context en verwerkingsdoeleinden en het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van personen.

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens alleen aan Verwerker voor verwerking indien hij zich ervan heeft vergewist dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van deze beveiligingsmaatregelen door partijen.

 


Artikel 7. Melding en mededeling van datalekken                                   

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van inbreuken op de beveiliging en / of inbreuken op persoonsgegevens (die worden begrepen als: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt zoals beschreven in artikel 4 (12) van de AVG) aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, en voor communicatie daarvan aan betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke vereiste te voldoen, dient Verwerker de Verantwoordelijke van een feitelijke of bedreigde inbreuk op de beveiliging of persoonsgegevens op de hoogte te stellen.

7.2. Een melding onder de vorige clausule moet te allen tijde worden gedaan.

7.3. De melding bevat ten minste het feit dat er een inbreuk is opgetreden. Bovendien moet de melding:


 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens beschrijven, inclusief, waar mogelijk, de categorieën en het geschatte aantal betrokkenen en de categorieën en het geschatte aantal betrokken persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen beschrijven van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien aangesteld) of een contactpersoon met betrekking tot privacyonderwerpen beschrijven;
 • de maatregelen die zijn genomen of voorgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke om het inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, inclusief, waar nodig, maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen ervan te verzachten beschrijven.

7.4. De verwerker documenteert alle datalekken in overeenstemming met artikel 33, lid 5, AVG, inclusief de feiten met betrekking tot de inbreuken in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de maatregelen die zijn genomen om de respectieve inbreuk te corrigeren. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker hiertoe toegang verlenen.

 


Artikel 8. Verwerken van verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek doet om zijn of haar wettelijke rechten onder de AVG (artikelen 15-22) uit te oefenen aan de Verwerker, zullen de partijen gezamenlijk overleg plegen over de behandeling van het verzoek. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt echter de eindverantwoordelijkheid over het verzoek.

 


Artikel 9. Vertrouwelijkheidsverplichtingen

9.1. Alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en / of zelf verzamelt, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen jegens derden. Verwerker mag deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verkregen, ook niet als de informatie is omgezet in een vorm die niet langer gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon.

9.2. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verstrekken, de verstrekking

aan derden redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht aan Verwerkingsverantwoordelijke of de verstrekking wettelijk verplicht is.


Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits op Verwerker te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij die gebonden is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen om de naleving van deze Bijlage 1 en alle daarmee redelijkerwijs verband houdende kwesties te verifiëren.

10.2. Deze audit kan eenmaal per kwartaal worden uitgevoerd.

10.3. Verwerker verleent zijn volledige medewerking aan de audit en stelt medewerkers en alle redelijkerwijs relevante informatie beschikbaar, waaronder ondersteunende gegevens zoals systeemlogs.

10.4. De auditbevindingen worden door de partijen in gezamenlijk overleg beoordeeld en kunnen al dan niet door een van beide partijen of gezamenlijk worden uitgevoerd.

10.5. De kosten van de audit komen voor rekening van Verwerker.


Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1. Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden of de wijze, zal Verwerker - naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke - terugkeren in origineel formaat of alle persoonlijke gegevens waarover hij beschikt vernietigen.

11.2. Deze Verwerkersovereenkomst kan op dezelfde manier worden gewijzigd als de

Gebruiksvoorwaarden. Bijlage 2. Bepaling van persoonsgegevens en betrokkenen

 

Bijlage 2. Bepaling van persoonsgegevens en betrokkenen


Betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden

Verwerker verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van de categorieën betrokkenen van verschillende doeleinden onder toezicht van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gespecificeerd in artikel 1 van Bijlage 1:

 

Cloud storage of data 

Klanten

 • Berichten
 • Vacature
 • Sollicitatie

       

Leveranciers

 • Berichten
 • Vacature
 • Sollicitatie


Account houders

 • Berichten
 • Vacature
 • Sollicitatie


Mogelijke werknemers 

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • (Portret) foto's
 • Cv
 • Geboortedata 


Nieuwsbrieven verzenden

Klanten

 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Leveranciers

 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Account houders

 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerker

Klanten

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Financiële data


 • Leveranciers
 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Financiële data


 • Account houders
 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Financiële data


Klantrelatiebeheer

Klanten

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Geboortedata
 • Financiële data


Leveranciers

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Geboortedata
 • Financiële data


Account houders

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Geboortedata
 • Financiële data


Website bezoekers

 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Leads en potentiele klanten

 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Boekhouding (financiële administratie)

Klanten

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen  
 • Financiële data


Leveranciers

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Financiële data


Account houders

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Financiële data


PR or Marketing 

Klanten  

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Financiële data


Suppliers

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Financiële data


Account houders

 • Namen en adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen
 • Social media-accounts
 • Financiële data


Website bezoekers

 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


Leads en potentiele klanten  

 • Bezoekersgedrag
 • IP-adressen


De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart en garandeert dat de beschrijving van persoonlijke gegevens en categorieën van betrokkenen in deze Bijlage 2 volledig en nauwkeurig is, en vrijwaart Proces voor alle fouten en claims die kunnen voortvloeien uit een schending van deze voorstelling en garantie.